Sou a: Inici / Documentació

Documentació requerida

Aquesta és la documentació necessària per tramitar la sol·licitud d'accés als despatxos de la Incubadora: 

 

A) Imprès de sol·licitud o instància ( descarregar )

 

B) Pla d'empresa que contingui:

     a) Nom del Projecte

     b) Dades personals de l'emprenedor/a

     c) Forma jurídica de l’empresa

     d) Objecte de l’activitat: línies de productes o serveis

     e) Mercat previst: tipus de clients

     f) Pla de viabilitat que inclogui: finançament, pla d’inversions i despeses, pla de tresoreria, facturació prevista el primer any, punts forts i febles de l’activitat.

     g) Altres aspectes que es considerin d’interès

 

C) Documentació administrativa:

     a) DNI del o dels sol·licitants

     b) Acreditació representant legal de l’empresa.

     c) Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, si s'escau.

     d) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries, si s'escau.

     e) Alta de l’IAE si l’empresa ja està constituïda o alta censal.

     f) Estatuts de l’empresa si ja està constituïda

     g) Darrer rebut d’autònoms i TC de treballadors si és el cas

     h) Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’administració.

     i) Declaració responsable de no concurrència amb la propietat i/o administració d'altres empreses d'igual o anàleg objecte social i/o activitat, per a la modalitat de viver.

     j) Full de domiciliació del compte bancari. ( descarregar )

 

Amb el suport de